Vedtægter

Vedtægter for Vikingelauget Erik Klipping

§ 1 Vikingelaugets navn er “Vikingelauget Erik Klipping”.
Vikingelaugets hjemsted er Nyborg
Vikingelauget er stiftet den 8.juni 1991
§ 2 Vikingelaugets formål er at varetage medlemmernes interesse for vinterbadning.
At udbrede kendskab og interesse for vinterbadning.
At arbejde for gode faciliteter for vinterbadning, herunder Storebæltsbadet og området.
At arbejde for et godt socialt miljø for vinterbadere.
§ 3,1 Alle, som er fyldt 18 år, kan optages som medlemmer.
I tilfælde af venteliste har folk bosiddende i Nyborg Kommune fortrinsret.
Som medlem vedkender man sig Vikingelaugets vedtægter.
Ved indmeldelse opkræves et, på det årlige Laugsmøde, vedtaget kontin-gent, som enten indbetales direkte til kassereren eller pr. tilsendt girokort.
Kontingentet, hvis størrelse fastsættes på det ordinære laugsmøde, opkræves for et år ad gangen, som følger regnskabsåret, der er fra 1. januar til 31. december.
Udmeldelse sker til kassereren.
Lagsrådet kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som groft tilsidesætter nærværende vedtægter, eller udviser uhensigtsmæssig opførsel.
 §3,2 Som medlem modtager man en nøgle til omklædningsrummet, mod et nærmere fastsat depositum. Dette refunderes ved eventuelt, mod aflevering af nøglen
§ 4,1 Det årlige Laugsmøde er Vikingelaugets øverste myndighed. Ordinært Laugsmøde afholdes i marts måned. Tid og sted for Laugsmødet fastsættes af laugsrådet, som indkalder med mindst 3 og højst 5 ugers varsel, ved opslag på klublokalets opslagstavle, ved e-mail til medlemmerne samt evt. i medlemsbladet, hvor også dagsorden samt regnskab og budget vil fremkomme.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de angivne stemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et stemme berettiget medlem forlanger det. Medlemmer med gyldigt medlemsbevis ( kvitteret girokort ) er stemmeberettigede, ligesom de er valgbare til Laugsrådet. Dog det sidste under forud sætning af, at de er døbt til Viking/Skjoldmø.
En Viking/ Skjoldmø, som ikke er tilstede på Laugerådsmødet er valgbar, såfremt der ligger skriftligt tilsagn.
§ 4,2 Dagsorden for det ordinære Laugsmøde
1 Valg af ordstyrer og referent
2 Valg af 2  stemmetællere
3 Laugsrådets beretning
4 Regnskabet
5 Budget for kommende år og kontingentfastsættelse
6 Indkomne forslag
7 Valg af Laugsrådsmedlemmer
8 Valg af Laugsrådssuppleanter
9 Valg af 1 revisor
10 Valg af 1 revisorsuppleant
11 Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under § 4,2 skal skriftligt tilgå Laugsrådet senest 14 dage før Laugsmødets afholdelse, og opslås senest 8 dage før Laugsmødet på tavlen i klublokalet/omklædningsrummet.
§ 4,3 Før dåb bærer medlemmet betegnelsen “Skrælling”. For at blive døbt, kræves  det at man i sæsonen bader mindst 2 gange ugentligt eller 80 gange over 2 sæsoner.
§ 5,1 Vikingelauget ledes af et Laugsråd på 5 Vikinger eller Skjoldmøer, valgt for 2 år ad gangen
Formanden ( Høvdingen) vælges direkte i lige årstal.
Kasserer (kan have forskellige titel) vælges direkte i ulige årstal.
2 Vikinger/Skjoldmøer vælges i lige årstal.
1 Viking/ Skjoldmø vælges i ulige årstal.
2 Rådssuppleanter vælges for 1 år ad gangen.
1 revisor vælges for 2 år.
1 revisorsuppleant vælges for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
§ 5,2 Laugsrådet konsistuerer sig med Overviking, Ypperstepræst, Pligthugger og Valkyrie.
Laugsrådet nedsætter relevante/nødvendige udvalg, ligesomdet er Laugsrådets kompetence at styre medlemstallet. Lauget tegnes i det daglige arbejde af et forretningsudvalg, bestående af Høvdingen samt 2 Laugsrådsmedlemmer. Laugsrådet fastsætter selv sin mødefrekvens, og Høvdingen indkalder til Laugsrådsmøde med dagsorden for dette.
Laugsrådsmøde skal finde sted, hvis Høvdingen eller Laugsrådsmedlemmer ønsker det.
Laugsrådsmøde indkaldes med mindst 1 uges varsel.
Der føres beslutningsreferat over Laugsrådets møder og dette tilgår medlemmerne.
§ 6 For lang og tro tjeneste kan Laugsrådet udpege æresmedlemmer. Titlen indebærer kontingentfritagelse.
§ 7 Ekstraordinær Laugsmøde kan vedtages på det ordinære Laugsmøde, når et flertal i Laugsrådet eller 50% af medlemmerne skriftligt anmoder herom, med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinært Laugsmøde sker med samme varsel, som angivet ved indkaldelse til ordinært Laugsmøde.
§ 8 Vikingelaugets opløsning kan finde sted ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære Laugsmøder, med mindst 14 dages mellemrum, og kræve 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme.
I tilfælde af opløsning, træffer det ekstraordinære Laugsmøde beslutning vedrørende realisation af Laugets aktiver, efter Laugsrådets eventuelle forslag.
§ 9 Ingen Laugsrådsmedlemmer hæfter personligt for Vikingelaugets aktiver / midler.
Nærværende vedtægter er ændret fra den 4. marts 2016.

På Laugsrådets vegne

 

 

Torben Lynge Nielsen

Høvding